КЛУБ ЧЛАНОВИ КЛУБА МЕДИЈА ЦЕНТАР КОНТАКТ НАСЛОВНА Начин функционисања

Управни одбор је извршни орган Удружења, који се стара о спровођењу циљева удружења који су утврђени Статутом. Одбор се састоји од 15 чланова, које бира и опозива Скупштина. Мандат чланова Управног одбора траје 4 године и могу се поново бирати на исту функцију. Управни одбор из реда својих чланова бира председника, заменика председника и секретара.

Председник Управног одбора заступа Удружење у правном промету и има права и дужности финансијског налогодавца.

Заменик председника је овлашћен да у одсуству председника управног одбора, заступа Удружење и потписује сва финансијска и новчана документа у име Удружења.

Управни одбор обавља следеће послове:

1. Руководи радом Удружења између две седнице Скупштине и доноси одлуке ради остваривања циљева Удружења;

2. Организује редовно обављање делатности Удружења;

3. Поверава посебне послове појединим члановима;

4. Доноси финансијске одлуке;

5. Одлучује о покретању поступка за измене и допуне Статута, сопственом иницијативом или на предлог најмање пет чланова Удружења и припрема предлог измена и допуна, који подноси Скупштина на усвајање;

6. Врши пријем чланова Удружења;

7. Одлучује о покретању поступка за накнаду штете из члана 25. Став 2. Закона о удружењима и по потреби, одређује посебног заступника удружења за тај поступак;

8. Одлучује о другим питањима за која нису, законом или статутом, овлашћени други органи Удружења.

Управни одбор пуноважно одлучује ако је присутно најмање једна половина чланова, а одлуке доноси већином гласова свих чланова.

Надзорни орган контролише финансијско пословање Удружења и о уоченим направилностима, без одлагања, обавештава Управни одбор. Надзорни одбор има три члана који бира Скупштина. Мандат члановима надзорног одбора траје 4 године и могу бити поново бирани. Надзорни одбор подноси извештај на свакој седници Скупштине.

Рад Удружења је јаван.

Управни одбор се стара о редовном обавештавању чланства и јавности о раду и активностима Удружења, непосредно или путем интерних публикација, односно путем саопштења за јавност, или на други примерени начин.

Годишњи обрачун и извештаји о активности удружења подносе се члановима на седници скупштине удружења.

Ради остваривања својих циљева Удружење успоставља контакте и сарађује са другим удружењима и организацијама у земљи и иностранству. Удружење може приступити међународним удружењима из области економије о чему одлуку доноси Скупштина.

Начин стицања средстава за остваривање циљева и располагање средствима

Удружење прибавља средства од чланарине, добровољн их прилога, донација и поклона, финансијских субвенција и на други законом дозвољен начин.

Удружење може прибављати средства и од котизације за семинаре.


Pristupnica.pdf STATUT.pdf Приступница Статут SRB СРБ
КЛУБ ПРИВРЕДНИКА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ Контакт НАРОДНА СКУПШТИНА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ НАЦИОНАЛНА АЛИЈАНСА ЗА ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ - NALED © 2016 КЛУБ ПРИВРЕДНИКА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ - All Rights Reserved - Дизајн и развој  Planeta računari Корисни линкови ЛИСТА ЧЛАНОВА ОРГАНИЗАЦИЈА И ОДБОРИ НАЧИН ФУНКЦИОНИСАЊА ЗАХТЕВ ЗА ЧЛАНСТВО КЛУБ ПРИВРЕДНИКА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ

Клуб Приврдника Горњи Милановац

Вука Караџића 1А

32300 Горњи Милановац

Република Србија


E-mail: privrednik.gm@gmail.com

http://www.klubprivrednika.org  


Tel:  +381 (0) 32 725 994  

+381 (0) 32 711 555