KLUB ČLANOVI KLUBA MEDIJA CENTAR KONTAKT NASLOVNA Način funkcionisanja

Upravni odbor je izvršni organ Udruženja, koji se stara o sprovođenju ciljeva udruženja koji su utvrđeni Statutom. Odbor se sastoji od 15 članova, koje bira i opoziva Skupština. Mandat članova Upravnog odbora traje 4 godine i mogu se ponovo birati na istu funkciju. Upravni odbor iz reda svojih članova bira predsednika, zamenika predsednika i sekretara.

Predsednik Upravnog odbora zastupa Udruženje u pravnom prometu i ima prava i dužnosti finansijskog nalogodavca.

Zamenik predsednika je ovlašćen da u odsustvu predsednika upravnog odbora, zastupa Udruženje i potpisuje sva finansijska i novčana dokumenta u ime Udruženja.

Upravni odbor obavlja sledeće poslove:

  1. Rukovodi radom Udruženja između dve sednice Skupštine i donosi odluke radi ostvarivanja ciljeva Udruženja;
  2. Organizuje redovno obavljanje delatnosti Udruženja;
  3. Poverava posebne poslove pojedinim članovima;
  4. Donosi finansijske odluke;
  5. Odlučuje o pokretanju postupka za izmene i dopune Statuta, sopstvenom inicijativom ili na predlog najmanje pet članova Udruženja i priprema predlog izmena i dopuna, koji podnosi Skupština na usvajanje;
  6. Vrši prijem članova Udruženja;
  7. Odlučuje o pokretanju postupka za naknadu štete iz člana 25. Stav 2. Zakona o udruženjima i po potrebi, određuje posebnog zastupnika udruženja za taj postupak;
  8. Odlučuje o drugim pitanjima za koja nisu, zakonom ili statutom, ovlašćeni drugi organi Udruženja.

Upravni odbor punovažno odlučuje ako je prisutno najmanje jedna polovina članova, a odluke donosi većinom glasova svih članova.

Nadzorni organ kontroliše finansijsko poslovanje Udruženja i o uočenim napravilnostima, bez odlaganja, obaveštava Upravni odbor. Nadzorni odbor ima tri člana koji bira Skupština. Mandat članovima nadzornog odbora traje 4 godine i mogu biti ponovo birani. Nadzorni odbor podnosi izveštaj na svakoj sednici Skupštine.

Rad Udruženja je javan.

Upravni odbor se stara o redovnom obaveštavanju članstva i javnosti o radu i aktivnostima Udruženja, neposredno ili putem internih publikacija, odnosno putem saopštenja za javnost, ili na drugi primereni način.

Godišnji obračun i izveštaji o aktivnosti udruženja podnose se članovima na sednici skupštine udruženja.

Radi ostvarivanja svojih ciljeva Udruženje uspostavlja kontakte i sarađuje sa drugim udruženjima i organizacijama u zemlji i inostranstvu. Udruženje može pristupiti međunarodnim udruženjima iz oblasti ekonomije o čemu odluku donosi Skupština.

Način sticanja sredstava za ostvarivanje ciljeva i raspolaganje sredstvima

Udruženje pribavlja sredstva od članarine, dobrovoljn ih priloga, donacija i poklona, finansijskih subvencija i na drugi zakonom dozvoljen način.

Udruženje može pribavljati sredstva i od kotizacije za seminare.


LISTA ČLANOVA ORGANIZACIJA I ODBORI NAČIN FUNKCIONISANJA ZAHTEV ZA ČLANSTVO Korisni linkovi Kontakt NARODNA SKUPŠTINA REPUBLIKE SRBIJE VLADA REPUBLIKE SRBIJE ZAŠTITNIK GRAĐANA OPŠTINA GORNJI MILANMOVAC NACIONALNA ALIJANSA ZA LOKALNI EKONOMSKI RAZVOJ  - NALED © 2016 KLUB PRIVREDNIKA GORNJI MILANOVAC  - All Rights Reserved - Design and development  Planeta računari Pristupnica.pdf STATUT.pdf Pristupnica Statut SRB СРБ
KLUB PRIVREDNIKA GORNJI MILANOVAC KLUB PRIVREDNIKA GORNJI MILANOVAC

Klub Privrednika Gornji Milanovac

Vuka Karadžića 1A

32300 Gornji Milanovac

Republika Srbija


E-mail: privrednik.gm@gmail.com

http://www.klubprivrednika.org  


Tel:  +381 (0) 32 725 994  

+381 (0) 32 711 555